Política de Privacitat

SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS C.C. PARC CENTRAL en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informen:
– La seva denominació social és SUBCOMUNITAT DE PROPIETARIS C.C. PARC CENTRAL
– El seu NIF és H43505239
– El seu domicili s’ubica a Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
– El seu telèfon de contacte és 977 228 797
– Està inscrita al Registre de la Propietat Nº1 de Tarragona, tom 1751 foli 210 finca 65.460
– I disposa de la següent direcció de correu electrònic de contacte atencionalcliente@ccparccentral.com

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i resta de legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

Qui és el Responsable del tractament?

SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

D’acord amb les diferents seccions de la nostra web, tractem les seves dades amb les següents finalitats:
1. Amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació sol·licitada a través de l’apartat de contacte.
2. Per l’enviament de la informació sol·licitada sobre el lloguer de locals i cessions d’espais.

 

Durant quant de temps conservem les seves dades personal?

Les seves dades seran conservades el temps necessari per a la correcta prestació del servei ofert, així com per atendre les responsabilitats que es pogueren derivar del mateix i de qualsevol altre exigència legal.

 

Quina és la legitimació per el tractaments de les seves dades?

La legitimació per al tractament depèn de cadascuna de les finalitats anteriorment exposades, es-sent el consentiment, en el cas de la sol·licitud d’informació mitjançant la secció de contacte, o la relació pre-contractual, en el cas de la sol·licitud d’informació sobre lloguer o cessió d’espais.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es realitzaran comunicacions de dades a tercers.

 

Es realitzaran transferències de dades a tercers països?

No es produiran Transferències Internacionals de dades.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber, quines són i per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen dels mateixos i si s’han comunicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les da-des personals incomplertes.
– Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inade-quades, excessives o ja no siguin necessàries per als fins per els que van ser recollits, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que es cesi el tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tracten les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

 

Tindrà la possibilitat de retirar el consentiment?

Tindrà la possibilitat i el dret de retirar el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica ator-gada en el seu moment, si que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

On podrà exercir els seus drets?

El exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntat fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció anteriorment citada. Així mateix, posem ala seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir-se en les nostres instal·lacions. Per més informació: www.agpd.es
Dret de reclamació davant l’Autoritat de Control: En el cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Da-des sita en Carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es
En ambdós casos, haurà acompanyar la documentació pertinent.