Clausulat

Normativa: Reglament (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tractament: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Telèfon: 977 228 797
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalitat del tractament: Gestionar l’enviament d’informació que se’ns sol·liciti.
Conservació de les dades: Les seves dades es guardaran fins que es sol·liciti la supressió per l’interessat.
Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat.
Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.
Transferència de dades a tercers països: No es produiran Transferències Internacionals de dades.
Drets de l’interessat:
– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quines són, per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen de les mateixes i si s’han comunicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les da-des incomplertes.
– Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequades, excessives o ja no fossin necessàries per al fi per al que foren recollides, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que es cesi al tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
Exercici dels drets: L’exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció anteriorment citada. Així mateix, posem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir a les nostres instal·lacions.
Per més informació: www.agpd.es
Drets de reclamació davant l’Autoritat de Control: En cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a la Agencia Española de Protección de Datos sita en carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambdós casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tractament: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Telèfon: 977 228 797
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalitat del tractament: Gestionar les sol·licituds d’informació per el lloguer de locals i cessió d’espais realitzades mitjançant la pàgina web.
Conservació de los dades: Les seves dades es guardaran durant el temps necessari per gestionar adequadament la sol·licitud d’informació, així com per a atendre les responsabilitats que es pogueren derivar de la mateixa.
Legitimació del tractament: La legitimació per al tractament de les seves dades està basada en la relació pre-contractual/contractual.
Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.
Transferència de dades a tercers països: No es van a produir Transferències Internacionals de dades
Drets de l’interessat:
– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quines són, per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen de les mateixes i si s’han comunicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les dades incomplertes.
– Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequades, excessives o ja no fossin necessàries per al fi per al que foren recollides, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que es cesi al tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
Exercici dels drets: L’exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció anteriorment citada. Així mateix, posem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir a les nostres instal·lacions.
Per més informació: www.agpd.es
Drets de reclamació davant l’Autoritat de Control: En cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a la Agencia Española de Protección de Datos sita en carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambdós casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.
Parc Central, trabaja con nosotros
Normativa: Reglament (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tractament: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Telèfon: 977 228 797
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalitat del tractament:
1. Gestió de les dades necessàries per la prestació del servei wifi.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat i/o el seu representant legal i les dades seran guardades fins que es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i/o el seu representant legal.
2. Enviament d’informació sobre serveis, esdeveniments i activitats que puguin ser d’interès i per la Promoció i publicitat de les activitats i esdeveniments que organitzi el Centre Comercial (en el cas de que ens hagi facilitat la seva autorització).
La base legal per al tractament de les seves dades d’aquestes finalitats és el consentiment de l’interessat i/o el seu representant legal i les dades seran guardades fins que es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i/o el seu representant legal.
Li informem que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a la direcció del Responsable del Tractament.
Si vostè ho retira, els tractaments que s’hagin realitzat abans continuaran essent vàlids.
Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.
Transferències Internacionals de dades: No es realitzaran transferències internacionals de dades.
Drets de l’interessat:
– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quines, per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen de les mateixes i si s’han comu-nicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les da-des personals incompletes.
– Cancel·lació: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inade-quades, excessives o ja no siguin necessàries per als fins pels que van ser recollides, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que cesi al tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament pos-sible.
Exercici dels drets: L’exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció de correu electrònic atencionalcliente@ccparccentral.com. Així mateix, po-sem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir-se a les nostres ins-tal·lacions.
Per més informació: www.agpd.es
Dret de reclamació davant l’Autoritat de Control: En cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a la Agencia Española de Protección de Datos sita en carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambdós casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD y LOPGDD 3/2018.
Responsable del tratamiento: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Dirección: Avenida Vidal I Barraquer 15-17 Buzón 117, 43005 Tarragona
Teléfono: 977 228 797
Correo electrónico: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalidad del tratamiento:
La gestión de los datos de los participantes en el concurso “Tarragona Sona” organizada por el Centro Comercial.
Legitimación del tratamiento:
La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado y/o su represen-tante legal.
Conservación de los datos:
Los datos que usted nos haya facilitado serán destruidos una vez transcurrido el plazo máximo de tres meses desde la finalización del concurso.Le informamos que puede retirar su consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección del Responsable del Tratamiento.
Si usted lo retira, los tratamientos que se hayan realizado antes continuaran siendo válidos.
Destinatarios de datos:
No se realizarán cesiones de datos.
Transferencias Internacionales de datos:
No se realizarán transferencias internacionales de datos.
Derechos del interesado:
– Acceso: derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales suyos o no, a saber cuáles son, para que se usan, cuanto tiempo se van a guardar, el origen de los mismos y si se han comunicado o se van a comunicar a un tercero.
– Rectificación: derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos y a que se completen los datos personales incompletos.
– Supresión: derecho a solicitar la supresión de los datos de carácter personal cuando sean inadecuados, excesivos o ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, in-cluido el derecho al olvido.
– Oposición: derecho a oponerse, en determinadas circunstancias, a que se realice el tratamiento de sus datos personales o a solicitar que se cese en el tratamiento.
– Limitación del Tratamiento: derecho a solicitar, en las circunstancias establecidas legalmente, que no se traten sus datos más allá de la mera conservación de los mismos.
– Portabilidad: derecho a recibir los datos de carácter personal en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnica-mente posible.Ejercicio de los derechos: El ejercicio de derechos deberá efectuarse por escrito adjuntando fotocopia de su documento identificativo, y dirigirla a la dirección anteriormente citada. Así mismo, ponemos a su disposición modelos para su ejercicio, que pueden recogerse en nuestras instalacio-nes.
Para más información: www.agpd.esDerecho de reclamación ante la Autoridad de Control: En el caso de que no se hayan respeta-do sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española de Protección de Datos sita en la calle Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilizar la sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente