Normativa: Reglament (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tractament: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Telèfon: 977 228 797
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalitat del tractament: Gestionar l’enviament d’informació que se’ns sol·liciti.
Conservació de les dades: Les seves dades es guardaran fins que es sol·liciti la supressió per l’interessat.
Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat.
Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.
Transferència de dades a tercers països: No es produiran Transferències Internacionals de dades.
Drets de l’interessat:
– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quines són, per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen de les mateixes i si s’han comunicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les da-des incomplertes.
– Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequades, excessives o ja no fossin necessàries per al fi per al que foren recollides, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que es cesi al tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
Exercici dels drets: L’exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció anteriorment citada. Així mateix, posem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir a les nostres instal·lacions.
Per més informació: www.agpd.es
Drets de reclamació davant l’Autoritat de Control: En cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a la Agencia Española de Protección de Datos sita en carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambdós casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.
Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tractament: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Telèfon: 977 228 797
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalitat del tractament: Gestionar les sol·licituds d’informació per el lloguer de locals i cessió d’espais realitzades mitjançant la pàgina web.
Conservació de los dades: Les seves dades es guardaran durant el temps necessari per gestionar adequadament la sol·licitud d’informació, així com per a atendre les responsabilitats que es pogueren derivar de la mateixa.
Legitimació del tractament: La legitimació per al tractament de les seves dades està basada en la relació pre-contractual/contractual.
Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.
Transferència de dades a tercers països: No es van a produir Transferències Internacionals de dades
Drets de l’interessat:
– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quines són, per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen de les mateixes i si s’han comunicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les dades incomplertes.
– Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequades, excessives o ja no fossin necessàries per al fi per al que foren recollides, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que es cesi al tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
Exercici dels drets: L’exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció anteriorment citada. Així mateix, posem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir a les nostres instal·lacions.
Per més informació: www.agpd.es
Drets de reclamació davant l’Autoritat de Control: En cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a la Agencia Española de Protección de Datos sita en carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambdós casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.
Parc Central, trabaja con nosotros
Normativa: Reglament (UE) 2016/679 RGPD.
Responsable del tractament: SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS C.C. PARC CENTRAL
CIF: H43505239
Direcció: Avinguda Vidal I Barraquer 15-17 Bústia 117, 43005 Tarragona
Telèfon: 977 228 797
Correu electrònic: atencionalcliente@ccparccentral.com
Finalitat del tractament:
1. Gestió de les dades necessàries per la prestació del servei wifi.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat i/o el seu representant legal i les dades seran guardades fins que es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i/o el seu representant legal.
2. Enviament d’informació sobre serveis, esdeveniments i activitats que puguin ser d’interès i per la Promoció i publicitat de les activitats i esdeveniments que organitzi el Centre Comercial (en el cas de que ens hagi facilitat la seva autorització).
La base legal per al tractament de les seves dades d’aquestes finalitats és el consentiment de l’interessat i/o el seu representant legal i les dades seran guardades fins que es sol·liciti la seva supressió per l’interessat i/o el seu representant legal.
Li informem que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a la direcció del Responsable del Tractament.
Si vostè ho retira, els tractaments que s’hagin realitzat abans continuaran essent vàlids.
Destinataris de dades: No es realitzaran cessions de dades.
Transferències Internacionals de dades: No es realitzaran transferències internacionals de dades.
Drets de l’interessat:
– Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quines, per a què s’utilitzen, quant de temps es guardaran, l’origen de les mateixes i si s’han comu-nicat o es comunicaran a un tercer.
– Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a que es completin les da-des personals incompletes.
– Cancel·lació: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inade-quades, excessives o ja no siguin necessàries per als fins pels que van ser recollides, inclòs el dret a l’oblit.
– Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que cesi al tractament.
– Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació de les mateixes.
– Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament pos-sible.
Exercici dels drets: L’exercici de drets haurà d’efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a la direcció de correu electrònic atencionalcliente@ccparccentral.com. Així mateix, po-sem a la seva disposició models per al seu exercici, que poden recollir-se a les nostres ins-tal·lacions.
Per més informació: www.agpd.es
Dret de reclamació davant l’Autoritat de Control: En cas de que no s’hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a la Agencia Española de Protección de Datos sita en carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es//
En ambdós casos, haurà d’acompanyar la documentació pertinent.