Política mediambiental

Parc Central està compromès amb el medi ambient i el reciclatge. Des del principi, treballa per a fomentar la correcta gestió mediambiental del centre comercial i impulsa polítiques de sostenibilitat enfocades tant als consumidors com al públic intern, compartides alhora amb els comerciants del centre, que segueixen una estricta política de seguretat mediambiental.

Així ho reconeix AENOR, amb la certificació ISO 14001 obtinguda al 2010. Gràcies a aquesta certificació, el centre comercial Parc Central disposa de noves tecnologies i recursos que li permeten seguir tenint accés a eines que garanteixin una òptima relació amb el seu entorn, general el mínim impacte ambiental possible.

L’obtenció d’aquest reconeixement és un dels assoliments que provenen de l’estudiada política mediambiental del centre comercial, el qual té la sostenibilitat com una de les seves grans prioritats. El centre comercial Parc Central compleix amb escreix les exigències de la legislació ambiental i aquest reconeixement suposa un pas més enllà a l’hora de seguir promovent polítiques de manteniment, reutilització u reciclatge de béns.

La certificació ISO 14001 és un impuls a l’hora de mantenir i consolidar els compromisos de la política mediambiental del centre comercial Parc Central, com el fet de promoure l’ús de la sostenibilitat de la millora continua de la nostra relació amb el medi ambient, prevenir la contaminació maximitzant l’ús eficient de l’energia, aigua i materials o bé incentivar mesures de reducció d’emissions i l’ús de recursos renovables.

  • Assegurar que la sostenibilitat es tingui en compte i es consideri com una prioritat que, a la pràctica, es porta a terme fomentant la participació dels treballadors.
  • Definir i implementar directrius que promoguin i facilitin l’ús de la sostenibilitat com a principi bàsic de la millora continua de la nostra relació amb el medi ambient.
  • Complir i sobrepassar les exigències de la legislació ambiental i d’altres requisits de caràcter ambiental subscrits per la organització, realitzant un procés de millora continua ambiental.
  • Promoure i participar en actuacions que fomentin la mentalització i el progrés cap a la sostenibilitat.
  • Promoure la millora continua del cicle de vida de l’actiu, operacions i pràctiques de manteniment.
  • Prevenir la contaminació maximitzant l’ús eficient de l’energia, aigua i materials i incentivant mesures de reducció d’emissions i l’ús de recursos renovables.
  • Fomentar al mínim la generació supèrflua i promoure la reutilització i el reciclatge dels béns.
  • Establir directrius de sostenibilitat per als equips de disseny, interns i externs, i per als contractistes que treballen en la restauració i construcció.
  • Supervisar i informar activament sobre les iniciatives de sostenibilitat implantades i els seus resultats.
  • Comunicar els resultats socials, ambientals i iniciatives de sostenibilitat a terceres parts.